Na czym polegają obowiązkowe przeglądy budowlane?

Każdy właściciel nieruchomości, bądź też osoba zarządzająca, musi spełniać odpowiednie obowiązki związane z bezpieczeństwem budynków. Obowiązki te określa polskie prawo budowlane. W związku z obowiązującymi przepisami, osoba odpowiedzialna za budynek jest zobowiązana do tego, aby był on użytkowany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, a zarazem był bezpieczny, a jego stan techniczny był na odpowiednim poziomem. Dlatego też ustalone zostały zasady dotyczące przeglądów budowlanych, które są dokładnie weryfikowane podczas kontroli różnych rodzajów budynków. Niezwykle istotne jest więc przestrzeganie czasu przeglądów i bieżące dbanie o spełnianie określonych norm.

Jakie przeglądy budowlane są obowiązkowe?

Wymaga się, aby każda nieruchomość, przynajmniej raz w danym roku kalendarzowym, była kontrolowana pod względem instalacji (gazowej, wentylacyjnej, wodnej, grzewczej), zewnętrza budynku (balkonów, ścian, rynien, dachu, balustrad). Należy również sprawdzać, czy budynek spełnia normy dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Co pięć lat trzeba dokonywać kontroli dotyczącej estetyki budynku, jego otoczenia, ale również stanu technicznego. Podczas takiej kontroli sprawdza się, czy jest zamontowane bezpieczne uziemienie, czy instalacja elektryczna jest bezpieczna i poprawnie zamontowana, a przewody występujące w budynku są odpowiednio izolowane.

Jeśli chodzi o inne przeglądy, które są wymagane przez polskie prawo, sprawdzaniu podlegają klimatyzacje i kotły.  Klimatyzacja musi być badana raz na pięć lat. Czas, co jaki powinny być sprawdzane kotły jest określany według ich rodzaju i wydajności. Kotły, których wydajność nie przekracza 100 kW, a stosowane paliwo jest w postaci ciekłej, bądź stałej, a zarazem jest nieodnawialne, powinny być sprawdzane przynajmniej raz na cztery lata. Natomiast kotły wykorzystujące ten sam rodzaj paliwa muszą być sprawdzane raz na dwa lata. Badanie kotłów gazowych musi odbywać się raz na cztery lata.

Kto może dokonywać kontroli i jakie są konsekwencje badań?

Kontrole i przeglądy budynków oraz ich stanu technicznego mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione, czyli będące w posiadaniu uprawnień i kwalifikacji do nadzoru instalacji budowlanych. Wszelkie wykryte usterki muszą być jak najszybciej naprawione, a fakt ich usunięcia musi ulec sprawdzeniu i zaprotokołowaniu. Każdy budynek podlega obowiązkowym przeglądom, a zarządca ma obowiązek dbać o sprawność wszelkich instalacji oraz bezpieczeństwo osób, które przebywają, bądź też zamieszkują dany budynek. Istotne aby przestrzegać także zasad estetycznych, jak również zapewnić bezpieczną drogę ewakuacyjną w przypadku pożaru i zadbać o odpowiednie wyposażenie (na przykład gaśnice), które musi być w budynku pożaru. Zarządcy i właściciele budynków, którzy nie przestrzegają przepisów związanych z przeglądami, kontrolami, usuwaniem usterek, mogą otrzymać karę grzywny, albo też ograniczenia, czy pozbawienia wolności. W przypadku awarii, które zagrażają bezpieczeństwu, bądź życiu osób przebywających w budynku, właściciel, czy zarządca ma obowiązek natychmiastowej reakcji na powstały problem.