Jak często trzeba sprawdzać stan techniczny budynku?

Stan techniczny budynku musi pozwalać na jego bezpieczne użytkowanie. Dlatego regularnie należy przeprowadzać przegląd budowlano-instalacyjny budynku. Co się sprawdza? Kto może dokonać kontroli technicznej?

Okazuje się, że właściciel budynku ma obowiązek zapewnienia jego bezpiecznego użytkowania w czasie takich zjawisk pogodowych jak wyładowania atmosferyczne, intensywne opady, silne wiatry, osuwiska, wstrząsy sejsmiczne, zjawiska lodowe, pożary, powodzie, które powodować mogą zagrożenie życia i zdrowia ludzi, a także bezpieczeństwa środowiska i mienia.

Przynajmniej raz w ciągu roku trzeba więc skontrolować stan techniczny elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe czynniki różnego rodzaju (zarówno czynniki atmosferyczne, jak i te występujące podczas użytkowania obiektu), instalacji służącej ochronie środowiska oraz instalacji gazowych i przewodów kominowych. Poza tym te instalacje trzeba skontrolować przynajmniej 2 razy w ciągu roku – do 31 maja oraz do 30 listopada w przypadku budynków o powierzchni większej niż 2000 mkw.

Co najmniej raz na 5 lat należy przeprowadzić z kolei kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności domu do użytkowania, a także jego estetyki i otoczenia. W tym czasie skontrolować trzeba instalację elektryczną i piorunochronową w zakresie stanu sprawności połączeń, zabezpieczeń czy środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów czy uziemień instalacji. Co 5 lat należy także skontrolować efektywność energetyczną zastosowanych urządzeń chłodniczych w klimatyzacji.

Każdorazowo, w momencie gdy wystąpią wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wichury, intensywne opady, osuwiska, pożary czy powodzie itd. należy przeprowadzić kontrolę bezpiecznego użytkowania domu. Okresowym przeglądom powinny być też poddawane kotły, ich efektywność energetyczna oraz wielkość d ptorzeb użytkowych:

  • przynajmniej raz na 2 lata: kotły opalane  nieodnawialnym paliwem ciekłym bądź stałym o wydajności ponad 100 kW,
  • przynajmniej raz na 4 lata: kotły opalane  nieodnawialnym paliwem ciekłym bądź stałym o wydajności w przedziale od 20 do 100 kW.

Instalacje grzewcze z kotłami o wydajności ponad 20 kW, które użytkowane są co najmniej 15 lat (licząc od daty na tabliczce znamionowej) należy poddać jednorazowej kontroli efektywności energetycznej oraz ocenie parametrów instalacji. Trzeba to zrobić w kolejnym roku po 15-leciu użytkowania.

Przeglądy okresowe mogą być przeprowadzane tylko przez osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane w danej specjalności. Kontrola stanu technicznego  instalacji elektrycznej, gazowej, priorunochronowej czy urządzeń chłodniczych wykonywana jest przez osoby posiadające kwalifikacje, które są wymagane przy wykonywaniu dozoru nad ich eksploatacją i instalacją. Z kolei kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim (w kontekście przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych).