Sejm rozpatrzył stanowisko Senatu w sprawie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi określa zasady i tryb zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom i innym podmiotom oraz organ właściwy w tych sprawach.
Więcej informacji