Nowe regulacje dotyczące zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi

Sejm uchwalił ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Określa ona zasady i tryb zawierania takich umów , przysługujące wykonawcom i innym podmiotom środki ochrony prawnej oraz organ właściwy w tych sprawach.
Więcej informacji