Efektywność energetyczna od 2017 roku

Minimalne wymagania dotyczące energooszczędności nowo budowanych budynków ulegają zmianie od stycznia 2017 r. Wynika to z przepisów rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które weszło w życie 1 stycznia 2014 r.
Więcej informacji